SCP-PLU
rating: 0+x

Ses Dosyası:[Pluto]

neutron_star_by_bisougai-dbr3chh.jpg

SCP-PLU

Madde #:SCP-PLU
Obje sınıfı:Prostor-Enalsifa

Özel Enalsifa Soyu:SCP-PLU diğer güneş sistemindeki Enalsifalar ile akrabadır. Tam olarak soy ağacı konumu bilinmiyor. Diğer güneş sistemi enalsifaları arasında en uzak akraba olduğu düşünülüyor. Güneş sistemindeki enalsifalar arasında en sessiz ve sakin olandır. Kendisi kekemedir ve şivesi yokmuş gibi konuşur.

Açıklama:SCP-PLU, güneş sistemindeki diğer enalsifalar arasından en yaşlı ve en küçük olandır. Kendisinin boyutu yaklaşık 1.200 km'dir. Bir pulsara veya nötron yıldızına çok benzetilse de alakası yoktur. Sadece plazma şeklinde bir enalsifadır. Yani bir tür ilahtır. Kendisi Plütonu korumaktadır. SCP-001-TR ona Plüton olarak seslenir. Muhabbeti kötüdür ve sıkıcıdır. Kendisi boyutunda bir gezegenden sorumludur. Muhtemelen yalnızlıktan sıkılmıştır. SCP-001-TR, ona şizofren demektedir. Ne kadar doğrudur bilinmez. Bazen plüton ile konuştuğu görülmüştür. SCP-PLU, dünyadan gözükmez ve resimi de SCP-001-TR tarafından gösterilmiştir. Bunun dışında pek fazla bilgi yoktur. Belki de vardır. Bilmiyoruz.

Ek Dosya:Röportaj

DÖKÜMAN-PLU

KONU:SCP-PLU

TÜR:Röportaj

SEVİYE:O5

O5-█:SCP-PLU hakkında ne düşünüyorsun?

SCP-001-TR:Kendisine sorsana.

O5-█:Ama ona ulaşmak için birkaç ışıkyı…

SCP-001-TR:Nasıl hissettiriyor?

O5-█:SCP-001-TR, sen delirmişsin. Nasıl nefes alabiliyorum? Bir şey söyler misin?

SCP-001-TR:Röportajı benle değil onla yapacaksın. Görüşürüz.

SCP-PLU:Se-lam.

O5-█:Merhaba SCP-PLU. Demek sende konuşabiliyorsun.

SCP-PLU:Ta-bi. ███-████ ben-den bah-set-miş-tir.

O5-█:Evet. Bahsetti. Yalnız ondan bahsetmeyelim. Yani SCP-001-TR'den.

SCP-PLU:De-mek öy-le ses-le-ni-yor-su-nuz. İl-gin-ç ır-k.

O5-█:Aslında bu kuruluşumuzla alakalı ve onun dediği gibi biraz kafayı sıyırmışa benziyorsun.

SCP-PLU:H-mmmm. De-mek ır-kı-nız i-lah-lar-la da dal-ga ge-çi-yor.

O5-█:Çok fazla konu dışına kaçmayalım istersen. Kendinden bahseder misin?

SCP-PLU:P-laz-ma-yım. Bu sik-ti-ği-min ge-ze-ge-nin-den so-rum-lu-yum. Bir de uy-du-ları var bu sik-ik ge-ze-ge-nin. Bir de bi-raz faz-la dış-la-nı-yo-rum. İl-la ya-kın ak-ra-ba mı ol-mam ge-re-ki-yor.

O5-█:Akraba değil de sanki biraz tuhafsın.

SCP-PLU:NE-REM TU-HAF?

O5-█:Tamam bu kadar röportaj yeterli.

SCP-PLU:Da-ha bi-şi ko-nuş-ma-dık. YA-HU. YAL-NI-ZIM ZA-TEN. Bİ-RAZ DA-HA! LÜT-FEN!

[Röportaj sonu]

NOTLAR:
Bu röportaj hakkında hiçbir not bulunmamaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License